Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Nguyễn Lê Hà

Phó Giám đốc tại MHD LAND

Xem tài sản của tôi

Lê Nguyễn Huỳnh Như

Chuyên viên tại MHD Real Estate Invesment

Tư vấn dự án đầu tư, tư vấn tài chính cá nhân, Doanh nghiệp. Các thủ tục cấp phép dự án, thủ tục mua bán

Xem tài sản của tôi

Nguyễn Hải Nam

Chuyên viên tại MHD Real Estate Invesment

Tư vấn dự án đầu tư, tư vấn tài chính cá nhân, Doanh nghiệp. Các thủ tục cấp phép dự án, thủ tục mua bán

Xem tài sản của tôi

Hồ Bình Minh

Phó Giám đốc tại MHD Real Estate Invesment

Tư vấn dự án đầu tư, tư vấn tài chính cá nhân, tư vấn thủ tục vay vốn, pháp lý mua bán.

Xem tài sản của tôi

Lê Ngọc Ánh

Chuyên viên tại MHD Real Estate Invesment

Tư vấn dự án đầu tư, tư vấn tài chính cá nhân, Doanh nghiệp. Các thủ tục cấp phép dự án, thủ tục mua bán

Xem tài sản của tôi

Trần Khánh Du

Chủ tịch HĐTV tại MHD Real Estate Invesment

Có kinh nghiệm về tư vấn dự án, tư vấn tài chính Cá nhân, Doanh nghiệp.

Xem tài sản của tôi